You Are Here: Home » اخبار » اطلاعیه پایانیابی تحصن(خیمه فریاد مشترک)

اطلاعیه پایانیابی تحصن(خیمه فریاد مشترک)


حاکمان سیاسی کشور با سیاست مماشات و استمالت جریان تروریستی طالبان را برادر خوانده است و روند صلح، دموکراسی و دستاوردهای دوازدهسال تلاش برای دموکراتیک شدن کشور را به خطر روبهرو کرده است. پذیرفتن این سخنان، ضمن افزایش سرکوب و ارعاب نه تنها ما را از بحران عبور نخواهد داد، بلکه افغانستان را در بحران عمیقتری فرو خواهد برد، و تبعات سهمگینی از پی خواهد آورد که جبران ناپذیر است.
1922388_560870687345350_740835015_n
دولتمردان کشور افرادی را که در دشمنی مستقیم با مردم قرار دارند و دستشان به خون مردم آغشتهاند، برادر خطاب می کنند. سخنگوی شورای عالی صلح اسامه بنلادن را که قاتل هزاران انسان به ویژه زنان وکودکان در افغانستان است، شهید می خواند. دولت افغانستان ملاعبدالرقیب که یکی از سران طالبان بود را، تشییع شکوهمندانه می کند و به ایشان عنوان شهید صلح می دهد.

طالبان سربازان ملی را سر می برند، انتحار می کنند، بر زنان و کودکان رحم نمی کنند. بر روی دانشجویان دختر تیزاب می پاشند، تحصیلکردگان و کارمندان دولتی را که به آبادانی کشور مشغولند به طور فجیعانه به قتل می رسانند، برادر خواندن اینان ظلم است در حق مردم افغانستان.

پوشیده نیست که دولت فعلی افغانستان که خود را فاقد پایگاه وسیع اجتماعی و آینده امن می داند، می خواهند با دوست خواندن طالب، نیروی عظیم مردمی را که خواستاران دموکراسی و حقوق مدنی و سیاسی است را به حاشیه براند و ستیزه جویان و تروریستان طالب را به قدرت بازگرداند. عملکرد دولت، اقشار بسیار متنوع و وسیعی از جوانان، زنان، گروه های قومی و مذهبی، روشنفکران، روحانیون، دانشگاهیان، کارگران و فعالان سیاسی را به شدت آزرده کرده است. در نتیجه گفتمان «طالب برادر ناراضی است» بخش عظیمی از ملت را به جبههی مخالف تبدیل کرده است. دولت با این رفتار توهم برانگیز با توجه به نارضایتی ژرف مردمی توان تخریبی عظیمی را به وجود آورده است که در صورت فوران، موج گستردهای از خشونت را در سطوح مختلف جامعه دامن خواهد زد.

این در حالی است که خشم و خشونتی طالبانی که دولت در صدد احیای آن است، اگر به زبان اصلی سیاست در کشور تبدیل شود، عقلانیت و دموکراسی و تحقق آزادیهای مدنی و سیاسی به حاشیه رانده خواهد شد.

در چنین شرایط حساس است که جنبش مدنی افغانستان و به ویژه فعالان مدنی زنان و کودکان افغانستان به طرح مطالبات مشخص و مقدور، در فرآیند اعتراض و جلب مشارکت گستردهی اقشار متنوع جامعه با توجه به سیاست گنگ دولت، دست به تحصن زدند که یک ماه از آن میگذرد. این حرکت، مسالمتآمیز و ضد خشونت برای رعایت حقوق بشر و گردن نهادن به خواستهای دموکراتیک مردم، تحقق جامعه مدنی، مدارای دینی، به رسمیت شناختن تکثر و تنوع در فضای سیاسی کشور و بالاخره نفی سیاست طالبان برادر است و در فرجام حمایت از نیروهای مسلح و خانوادههای قربانیان تروریسم در شرایط سخت زمستان درحالی که بیشترشان بیمار بودند، این تحصن را ادامه دادند.

اینان می خواستند و می خواهند به مردم افغانستان و مسوولان دولتی بگویند که طالبان این اهریمنان عصر، دشمن مردم افغانستانند نه برادران ناراضی. مردم آگاه و خردمند کشور نیز خواستههای «خیمه فریاد مشترک» را خواستههای خود دانستند و با آنان یکجا فریاد بر آوردند که طالبان دشمن مردم افغانستان است نه برادران ناراضی.

اکنون که متحصنان خیمه فریاد مشترک به بخشی بزرگی از اهداف شان رسیده اند و موج اطلاع رسانی و آگاهی بخش آنان به گفتمان غالب مردمی و کاندیدای ریاست جمهوری تبدیل شده است، به جا است که به این تحصص پایان داده شود. با توجه به وضع روبه خرابی امنیتی، فرارسیدن زمان انتخابات، محقق و همه‌گیر شدن شعار استراتژیک «طالبان دشمن مردم افغانستان است»، شفاف شدن مواضع کاندیداها در رابطه با جریان تروریستی طالبان، انتشار لیست کمک‌های دولت در رابطه به خانوادهها‌ی شهدا می توان به این تحصن پایان داد.
1403231
ازاین رو، بخش بزرگی از فعالان مدنی و جنبشهای اجتماعی و دانشجویی ضمن سپاسگزاری از متحصنان خیمه فریاد مشترک، از آنان می خواهند که به تحصن شان پایان دهند. بدون هیچ شکی پایان دادن به تحصن به معنای پایان یافتن مبارزه بلندمدت آنان برای دستیانی به اهدافشان که اهداف مردم افغانستان است، نیست. مبارزه ادامه دارد و این بار با شیوه های دیگری پی گرفته خواهد شد.

بنابراین، جامعه فعالان مدنی برای ابلاغ این خواست عمومی روزشنبه ساعت ده صبح، تاریخ نه حمل ۱۳۹۳، در جایگاه خیمه فریاد مشترک گرد می آیند و ضمن ابلاغ این درخواست و قدردانی از تلاشهای خستگی ناپذیر آنان، پس از پذیریش این خواست، به این تحصن پایان خواهند داد. حضور گستردهای شما که افغانستان را عاری از تندروی و طالبانی می خواهید، ضمن تایید گذاشتن بر اهداف بلند متحصنان فریاد مشترک، باعث دلگرمی و ادامه یافتن راه مبارزه آنان خواهد بود.

وعده ما: غرب کابل، کنار چوک بابه مزاری، خیمهی «فریاد مشترک»
زمان: ساعت ده صبح، روز شنبه، نه حمل ۱۳۹۳
از طرف: نهادهای جامعه مدنی، اجتماعی، فرهنگیان، دانشگاهیان، روحانیان، خانوادههای شهدا و اقشار مختلف مردم.

About The Author

Number of Entries : 88

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top