You Are Here: Home » اخبار » اخبار افغانستان » دروغ های شاخدار کرزی درکانفرانس کابل

دروغ های شاخدار کرزی درکانفرانس کابل


امروز کابل شاهد چهارمین کانفرانس بین المللی بعد از ؛ توکیو، لندن وپاریس درمورد افغانستان بود؛ بزرگترین کانفرانس به میزبانی دولت افغانستان که درآن بانکی مون دبیر کل سازمان ملل متحد ونماینده گان بلند پایه ۷۰ کشور وسازمان بین المللی شرکت نموده بودند. حامد کرزی دراین کانفرانس کوشش نمود بار دیگر جامعه جهانی را فریب داده و حمایت آنها را برای ادامه حکومت فسادش جلب نماید او درسخنانش دیدگاه تازه تر ومتمایل به بی طرفی عنعنوی افغانستان را نیز به نحوی بازتاب داد؛ چیزی که شاید دولت امریکا نظر به پیمان همکاری استراتیژیکی اش با افغانستان، از رییس جمهور کرزی انتظار نداشت.

” دید ما برای افغانستان همانا کشوریست که منحیث نقطه وصل تمدن ها ونه محلی برای براندازی کار وزار جهانی علیه تروریزم وتقابل تمدن ها مطرح باشد.”

ازسوی دیگر درحالی کرزی همیشه طالبان را برادرانش خطاب میکند، این بار او درحضور نماینده گان بلند پایه کشورهای غربی آنها را دشمنان شریر وحشی خطاب نموده گفت: اینها تمامی اصول اسلامی وبین المللی را زیر پا میکنند. او همچمنان گفت: ازهمه میخواهم تادید شانرا از جنگ با دشمن مشترک فراتر برده وروی هدف اصلی مان که همانا یک افغانستان امن، مرفع وباثبات است متمرکز سازیم.
کرزی همچنان کوشش کرد اعتماد کشورهای غربی را که ازفساد گسترده حکومتش به ستوه آمده اند دوباره جلب نموده وبادروغ های شاخدارش آنها را اطمینان دهد که دولت او برای ازبین بردن فساد اداری تلاش نموده است اوگفت: ” اطمینان میدهم که سایر نهاد های ضد جرایم وضد فساد مانند دفتر مبارزه باجرایم سنگین وسارونوالان ضد فساد وقضات ازمبانی ومنابع حقوقی برخوردار خواهند شد که برای پیگرد سریع وعاری ازهرگونه ترس نیاز است.”

مصرف کمک های بین المللی ازطریق بودجه دولت و واگذاری مسئولیت امنیتی به نیروهای داخلی ازمسائل مهمی بود که دراین کانفرانس مطرح شد. حامد کرزی
دراین موارد گفت : ایالات متحده امریکا وکشورهای کمک کننده گفته اند که ۵۰ درصد ازجمله ۱۳ ملیارد دالری را که به افغانستان وعده داده اند؛ ازطریق حکومت افغانستان به مصرف برسد. او همچنان تعهد سپرد که تاسال ۲۰۱۴ نیروهای امنیتی افغانستان مسئولیت تامین امنیت وتنفیذ قانون را بردوش گیرند.

سخنان کرزی درکانفرانس کابل گرچند تازه تر بود وپیام های زیادی برای جامعه جهانی ومردم افغانستان داشت ؛ اما درشرایط کنونی برای هر شهروند افغانستان غیر قابل باور می نماید؛ زیرا درطول هشت سال گذشته اوبا وعده های دروغینش هیچ کاری برای تغییر زندگی مردم وحداقل بوجود آوردن یک امنیت سرتاسری درکشور انجام نداده وبرعکس با مافیای وابسته اش افغانستان را به کشوری؛ چور وچپاول، اختلاس، گسترش مواد مخدر وترس تبدیل نموده است.

درطول هشت سال گدشته تمام کمک های بین المللی درافغانستان فقط درجیب های اطرافیان مافیایی کرزی چرخیده است وبا همین پول ها ست که گل آغا شیرزی معروف به “بولدوزر حامد کرزی” اسد الله خالد، احمدولی ودیگر اطرافیان قبلیه اش یگباره صاحب ملیارد ها دالر، شهرک های خصوصی وبلدینگ ها وشرکت های تجارتی گردیدند وحالا هرکدام شان خودرا قدرت های مستقل درکشور میدانند وهیچ نیروی قادر به کانترول آنها نیست.

ازسوی دیگر بیشترین پروژه های بازسازی، امنیتی واقتصادی موسسات بین المللی نیز دراختیار همین گروپ های قبیله است. بطور مثال پسر شیخ استخاره گر؛ تمام پروژه های بازسازی تیم PRT را دراختیار دارد وروزانه صد ها هزار دلار را به جیب میزند. لازم است آقای کرزی قبل از ایراد سخن درمورد تنفیذ قانون وعدالت درکشور اول باید تصفیه حسابی با اطرافیانش داشته باشد تا بتواند اعتماد مردم را نیز درمورد سخنانش جلب کند. ملای استخاره گر وپسرش به عنوان بزرگترین دزدان سرمایه ملی، گل آغا بلدوزر وبرادرش رازق شیرزی معروف به شهنشاه اسپین بولدک، اسد الله خالد واحمد ولی معروف به پادشاه هرویین به عنوان بزرگترین مافیای مواد مخدر ودزدان سرمایه ملی را باید کرزی مهار ومحاکمه کند تا مردم دوباره به آدم بی کفایت مثل او اعتماد کند وگرنه این گزافه گویی ها هیچ دردی را دوا نخواهد کرد.

About The Author

Number of Entries : 88

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top