You Are Here: Home » یاد داشت های روزانه

روز جهانی بانوان گرامی باد!

هشت مارچ را به خاطر قدردانی از مبارزات عدالت خواهانه، پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بانوان گرامی می داریم. امید وارم بانوان هموطنم که از بیش هرجایی دیگر با استبداد مرد سالارانه به زنجیر کشیده شده اند، مبارزات حق خواهی و عدالت طلبی شان را روز به روز گسترش داده و حصار سنت ها، خانواده، پدر، برادر و جامعه را درهم کوبند. گرچند دست آورد های بانوان کشورم در چند سال گذشته را نمی شود نادیده گرفت، اما ب ...

Read more

به یاد یک انقلابی، یک ابر مرد و آزادی خواه

با صد دریغ و درد اطلاع یافتم که آزاد مرد کشور؛ استاد قسیم اخگر، آنکه گلویش عدالت و آزادی را فریاد می کرد، چشم از جهان بسته و به دیار باقی شتافته است. اخگر رفت و صد افسوس که آرزوهایش را نیز با حسرت تمام با خود برد. او که سنگر دار مقاومت علیه بی عدالتی در کشور بود، یک عمر برای فهماندن نسل جوان کشور تلاش کرد. هیچ گاهی به خاطر مادیات و منافع شخصی، تسلیم جنایت کاران و ناقضان حقوق بشر نشد. او با فقر زیست اما آزاد ...

Read more

به حسین زاهدی، مبارز سخت کوش و نترس

حسین زاهدی روز نامه نگار و فعال اجتماعی- فرهنگی که مدت ده سال بود درغربت زندگی می‌کرد روز چهار شنبه 21 اگست 2013 به افغانستان بازگشت. آقای زاهدی دراقامت کوتاه خود در افغانستان قرار است از بعضی مکاتب و مراکز فرهنگی نیز بازدید کند و رشد فرهنگ، آموزش و پرورش و ترقی پس از سقوط طالبان را از نزدیک شاهد باشد. زاهدی به دلیل فعالیت های حقوق بشری و روزنامه نگاری اش معروف است. او در طول شش سال اقامتش در کشور کانادا به ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top